วัดเขาโพธิ์ จังหวัดระยอง

วัดเขาโพธิ์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 12:08, ชม: 31 ครั้ง

วัดเขาโพธิ์

ประวัติวัดเขาโพธิ์
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดเขาโพธิ์ ชื่อที่ชาวบ้านรียกหรือชื่อเดิม วัดเขาโพธิ์ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ประวัติความเป็นมาของวัดเขาโพธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕0๗ โดยสร้างขึ้นตามโครงการของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คือตามโครงการนั้นจะจัดให้มีการสร้างวัดขึ้นทุกๆ ๔ ก.ม. ต่อหนึ่งวัดในถนนสาย ๑๓ ของนิคมสร้างตนเอง โดยสร้างขึ้นในสมัยที่ นาย สรศิลป์ อภิวาท ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองนิคมฯ เท่าที่ทราบมีรายนามดังนี้คือ ๑. นายขีด – นางจันทร์ นวลจันทร์ ๒.นายผาด ภู่แก้ว ๓.นายแปลก – นางเพียร รักศรี๔.นายเปล่ง รักศรี ๕.นายพงษ์ บุญปิยะ ๖.นางถวิล พึ่งจาบ ๗.นายพร้อม เลืองฤทธิ์ ๘.นายหอม พุ่มพวง ๙.นายงาม ช้าง ๑0.นายยงค์ เนตรศรี ๑๑.นางบุญยืน พุกลา โดยได้จัดที่ดินส่วนหนึ่งของนิคมฯ เพื่อทำการสร้างวัดและได้ตั้งชื่อวัดว่า วักนิคมคณานุสรณ์ แต่ในเวลาต่อมาปรากฏว่าที่ดินตรงที่สร้างวัดนั้นภายหลังได้มีการตรวจสอบรังวัดแล้วปรากฏว่าเป็นที่ดินของตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ขึ้นกับนิคมสร้างตนเองแต่อย่างใด จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัด นิคมคณานุสรณ์ มาเป็น วัดเขาโพธิ์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ แต่ชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองก็ยังให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างละบูรณะซิอมแซมเสนาสนะ ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒0 ได้มีการย้ายที่ตั้งวัดถึงสองครั้งใหญ่ด้วยกัน และได้ย้ายมาอยู่ที่ที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้ ตามความเห็นของเจ้าอาวาสในขณะนั้นและได้ร่วมกับชาวบ้านได้พัฒนาจนเจริญขึ้นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดเขาโพธิ์

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์
รูปที่ ๑ พระสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕0๗ – พ.ศ.๒๕0
รูปที่ ๒ พระใบฎีกาสุดใจ พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๒๒
รูปที่ ๓ พระมณี ฐิตโสภโณ พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๔
รูปที่ ๔ พระอาคม อนงฺ ติกโร พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๙
รูปที่ ๕ พระฉลอม จนฺทสโร พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๑
รูปที่ ๖พระครูภิบูลธรรมานุยุต พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๕๕
รูปที่ ๗ พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริวณฺโณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดเขาโพธิ์
วัดเขาโพธิ์ เลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑0 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดเขาโพธิ์2

 

credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ