วัดเกาะ จังหวัดระยอง

วัดเกาะ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 11:54, ชม: 18 ครั้ง

วัดเกาะ

ประวัติวัดเกาะ
ชื่อวัดโดยทางราชการวัดเกาะ ที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิมว่า วัดเกาะอรัญญิกาวาส สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ วัดนี้จะสร้างในสมัยใดไม่มีใครทราบ เนื่องจากมี่มีหลักฐานอะไรพอจะค้นคว้าได้ทราบแต่คนรุ่นเก่าเล่าต่อๆ กันมาว่า มีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อโมก เป็นชาวอยุธยาหนีสงครามพม่ามาบวชอยู่ที่วัดนี้ เป็นหลวงพ่อที่มรรณภาพที่วัดนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือจะทำการงานสิ่งใดในวัดต้องบอกเล่าก่อน ท่านได้สร้างศาลาโรงธรรมกับอุโบสถหลังแรงขึ้น โดยมีรูปทรงเตี้ย ๆมุงด้วยกระเบื้องดินเผาฝาผนังประดับอิฐเชื่อมกับดินเหนียว พื้นโบกไว้ด้วยดินเหนียว พื้นโบกโดยดินเหนียวล้วน มีพระพุทธรูปแกะด้วยไม้ ปางป่าลิไลยก์ ขนาดเท่าตัวคนรูปร่างเล็กบางประดิษฐ์ฐานอยู่ในอุโบสถแทนพระประฐานปัจจุบันได้ถูกขโมยลักรูปกับช้างที่แกะด้วยไม้คู่กับองค์พระป่าลิไลยก์ไปซึ่งเหลือแต่พระป่าลิไลยก์ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ส่วนศาลาโรงธรรมต่อมาภายหลังได้ใช้เป็นโรงเรียนประชาบาลครั้งแรก และรื้อเสียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เอามาสร้างศาลาโรงฉันเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก ส่วนอุโบสถหลังแรกนั้นได้รื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ แล้วสร้างในที่เดิมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ แล้วรื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้วได้ขุดลูกนิมิตลูกการในอุโบสถหลังที่ ๒ ขึ้นมาได้พบวัตถุโบราณหลายอย่าง เช่น เงิน ด้วง ประทับตราสมัยรัชกาลที่ ๓ ขึ้นมาใหม่ ได้ทำการสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันได้สร้างเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างได้สวดถอนเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๒ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร รวมอายุวัดเกาะ ประมาณ ๓๘๔ ปีวัดเกาะ

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเกาะ
๑.หลวงพ่อโมก พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๒.หลวงพ่อหมิ่น พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๓.หลวงพ่อแสน พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๔.หลวงพ่อแกร พ.ศ.๒๔๔๐-พ.ศ.๒๔๕๐
๕อาจารย์ฉิ่ง พ.ศ.๒๔๕๐-พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๖.อาจารย์เกตุ พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๗.อาจารย์ร่วม พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๘.อาจารย์เงิน พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๙.อาจารย์พร้อย พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ
๑๐.อาจารย์กริ่ม พ.ศ.๒๕๗๐ ถึง พ.ศ.๒๔๗๘
๑๑.อาจารย์สวม พ.ศ.๒๔๗๘ ถึง พ.ศ.๒๔๗๙
๑๒.อาจารย์ผุด พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึง พ.ศ.๒๔๘๒
๑๓.อาจารย์สร้อย พ.ศ.๒๔๘๒ ถึง พ.ศ.๒๔๘๔
๑๔.อาจารย์สำรวย พ.ศ.๒๔๘๕ ถึง พ.ศ.๒๔๘๖
๑๕.อาจารย์ชวย พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๗
๑๖.อาจารย์กริ่ม พ.ศ. ๒๔๘๗ ถึง พ.ศ.๒๔๙๒
๑๗.อาจารย์กรึก พ.ศ.๒๔๙๒ ถึงพ.ศ.๒๔๙๓
๑๘.อาจารย์ประเสริฐ พ.ศ.๒๔๙๓ ถึง พ.ศ.๒๔๙๓
๑๙.อาจารย์กริ่ม จารุธมฺโม พ.ศ.๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐
๒๐.อาจารย์สุก สุขพโล พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๑.อาจารย์สาย จิตฺตธมฺโม พ.ศ.๒๕๑๕ ถึง พ.ศ.๒๕๑๖
๒๒.พระอาจารย์ผ่อน ภูริจิตฺโต พ.ศ.๒๕๑๗ ถึง พ.ศ.๒๕๑๘
๒๓.พระอาจารย์สุวรรณ สุวณโณ พ.ศ.๒๕๑๘ ถึง พ.ศ.๒๕๑๙
๒๔.พระอธิการเสมียน ทีปธมฺโม พ.ศ.๒๕๑๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
๒๕.อาจารย์ติ๋ง ปริปุณฺโม พ.ศ.๒๕๓๒ ถึง พ.ศ.๒๕๓๓
๒๖.อาจารย์รวบ เตชปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๗.อาจารย์มหาสุรชัย วิชโย พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ .๒๕๓๕
๒๘.พระอธิการภาราดร สุนฺทโร พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ๒๕๔๔
๒๙. พระอธิการรัตน์ อริยธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๐. พระอธิการอนุวัต อภิชาโต พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบันวัดเกาะ2

สถานที่ติดต่อวัดเกาะ
วัดเกาะ บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดเกาะ3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ