วัดเขาน้อย จังหวัดระยอง

วัดเขาน้อย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 20:37, ชม: 42 ครั้ง

วัดเขาน้อย

ข้อมูลวัดเขาน้อย
วัดเขาน้อยสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่วัดแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยเจ้าผู้ปกครองเมืองสงขลายังเป็นท่านสุลต่าน อีกยังมีเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด คือเจดีย์ในสมัยยุคก่อนสุโขทัย เป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย
วัดเขาน้อย แหล่งโบราณคดีเมืองสิงขระเชิงเขาน้อย เคยมีความสำคัญในฐานะเมืองท่า ในสมัยอยุธยามาก่อนมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ประมาณปี พ.ศ. ๒๑๔๘ สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. ๒๑๔๘– พ.ศ. ๒๑๕๓) ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ดาโต๊ะโมกอลล์ เป็นข้าหลวงใหญ่ของพระเจ้ากรุงสยามว่าราชการเมืองพัทลุงที่หัวเขาแดง แคว้งเมืองสงขลา ดาโต๊ะโมกอลล์ เป็นผู้เริ่มกิจการการค้าทางทะเลและเก็บเงินค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือจากบรรดา เรือส่งสินค้า ส่งเงินส่วยเข้าท้องพระคลังหลวงในกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๖๓ สุลต่านสุไลมาน บุตรชายคนโตของดาตะโมกอลล์ได้รับ พระมหากรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๓ – พ.ศ. ๒๑๗๑) ให้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากบิดาเมืองสิงขระในสมัยสุลต่านสุไลมาน เจริญรุ่งเรืองด้านการค้า เป็นเมืองท่าปลอดภาษี และกลายเป็นเมืองท่านานาชาติ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการได้ จัดการด้านการขุดข้นแผนงานการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล โดยได้ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓439452

สถานที่ติดต่อวัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย ม. 2 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140439456

439457

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ