วัดสมมติเทพฐาปนาราม จังหวัดระยอง

วัดสมมติเทพฐาปนาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 11/10/2014, 0:02, ชม: 20 ครั้ง

วัดสมมติเทพฐาปนาราม

ประวัติความเป็นมาโดยย่อวัดสมมติเทพฐาปนาราม
เมื่อเดือน 3 ขึ้น 10 ค่ำ ตรงกับอาทิตย์ ปีวอก พ.ศ.2427 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแส ฝั่งแหลมสนเมืองแกลง เสด็จมาใกล้เจดีย์สถาน (ปัจจุบันเจดีย์นี้ยังอยู่) ทรงพระราชดำริว่า “ตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้” จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) ผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างอารามขึ้น ณ ที่ใกล้เจดีย์ และพระราชทานนามว่า “วัดสมมติเทพฐาปนาราม” พร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน 10 ไร่ 2 งาน เมื่อหลวงแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) ได้รับพระราชโองการให้สร้างวัดนั้น ในระยะแรกได้ก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาสขึ้น 1 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง และได้ทำการก่อสร้างอยู่ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ ทางวัดได้ทำการผูกพัทธสีมาครั้งแรก (พ.ศ.2445) กระทรวงธรรมการได้ส่งธรรมาสน์และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาไว้สำหรับพระอารามหลวงพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ และยังมีของพระราชทานอื่น ๆ อีก
ในปี พ.ศ.2512 ได้มีการดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ 1 หลัง โดยอาศัยกำลังทรัพย์จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เฉพาะอย่างยิ่ง นาวาตรีสมพงษ์ หิริโอตัปปะ ได้เป็นกำลังสำคัญในการชักชวนผู้ใหญ่อย่าง คุณมารุต บุญนาค , พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม , พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ , พลโทฉลอม วิสมล และคุณไพรัช รามศิริ เป็นต้น ตลอดจนมีพ่อค้า ประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกับประชาชนในตำบลปากน้ำกระแส และตำบลอื่น ๆ จัดทำการทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐิน รวมทั้งเงินบริจาครายบุคคลทำการก่อสร้างตามลำดับ และที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง คือ พระเจดีย์ฐานกว้างยาว 12 เมตร เท่ากัน สูง 18 เมตร ที่สร้างไว้เมื่อปี พ.ศ.2416 ก่อนสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนั้น ภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ ซึ่งคุณไพรัช รามศิริ และนาวาตรีสมพงษ์ หิริโปตัปปะ ได้นำมาบรรจุไว้เมื่อปี พ.ศ. 2518วัดสมมติเทพฐาปนาราม

สถานที่ตั้งวัดสมมติเทพฐาปนาราม ชุมชนแหลมสน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เป็นชื่อโดยทางการของวัดซึ่งได้รับพระบรมราชโองการจากพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2427 และได้จัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2429 สังกัดมหานิกายอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาค 13 ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านและทั่วไปที่รู้จักวัดสมมติเทพฐาปนาราม จะนิยมเรียกชื่อวัดสั้น ๆ ว่า “วัดหลวงหรือวัดแหลมสน” วัดสมมติเทพฐาปนาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแส ชุมชนแหลมสน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงได้นำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัด มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน (ที่ดินตั้งวัดโดยพระบรมราชโองการ) ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานที่ดินซึ่งอยู่ติดกันทุกด้านเพิ่ม รวมเป็นเนื้อที่วัดทั้งสิ้น 131 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา โดยมีอานาเขต ดังนี้วัดสมมติเทพฐาปนาราม2

 

credit : www.prasae.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ