วัดปากป่า จังหวัดระยอง

วัดปากป่า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 13/10/2014, 8:42, ชม: 16 ครั้ง

วัดปากป่า

ประวัติความเป็นมาวัดปากป่า
วัดปากป่าได้ก่อสร้างขึ้น ณ หมู่บ้านปากป่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขณะนั้นมีหมู่บ้านประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน โดยมีนายม่วง กลิ่นสุนทร และ นางทอง ศิริผล เป็นผู้ถวายที่ดินเป็นเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓๐ ตารางวาโดยมีพระช่วง ปุญฺญนคโร (บุญเมื่อง) ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะขึ้น มีกุฏิ ๓ หลัง แล้วทำเรื่องขออนุญาตตั้งวัดตามระเบียบกระทรวงกรรมการได้ประกาศยกเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ มีนามว่าวัดปากป่า ตามชื่อหมู่บ้าน เพราะเป็นปากทางที่จะเข้าสู่ป่าจึงได้ชื่อเช่นนั้น
พระช่วงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกจนชราภาพ จนถึงมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ รวมได้ ๑๖ พรรษา ต่อมาได้มีพระรึก จนฺทโชโต (มนต์ประสิทธิ์) ซึ่งเป็นหลานตาบุญธรรมจากวัดเกาะมาช่วยบริหารงานแทน หลังจากที่พระช่วงมรณภาพ พระรึกได้ทำหน้าที่ต่อมา ๓ พรรษามีความรู้ทางแพทย์แผนโบราน มีผลงานการก่อสร้าง ได้ลาสิกขาบทไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ต่อมา พระเครื่อง บุญเจริญ รับทำหน้าที่ ๖ พรรษา ได้สร้างศาลาไว้ ๑ หลังแล้วลาสิกขาบทไป ต่อมา พระจำ รอดพ้น ได้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ ๑ พรรษาแล้วก็ลาสิกขาบทไป ต่อมาพระถม สำเร็จผล ได้รับหน้าที่เป็นพระอธิการอยู่ถึง ๑๗ พรรษา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๘๓ ได้ก่อสร้างบูรณะวัดขึ้นใหม่ และรื้อของเก่าที่ชำรุด เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ สร้างหอสวดมนต์ขึ้น ๑ หลัง พ.ศ.๒๔๖๙ สร้าง กุฏิ ๑ หลัง พ.ศ.๒๔๗๐ สร้างกุฏิเพิ่มขึ้นอีก ๒ หลัง พ.ศ.๒๔๗๑ สร้างโรงครัว อีก ๑ หลัง พ.ศ.๒๔๗๒ ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วสร้างอุโปสถด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ผนังคอนกรีต แล้วทำการผูกพัทธสีมาเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ต่อมาได้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นอีก ๑ หลัง ด้วยไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ยกขึ้นมุงเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ปี พ.ศ.๒๔๘๒ ได้ทำการฉลองแล้วเปิดโรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองตะพาน ๒ (สำเร็จผลราษฎร์บำรุง) พระอธิการถม จึงได้สมณศักดิ์เป็นพระครูฐานาฯ ว่าพระปลัดถม ดำรงสมณศักดิ์เพียง ๒ เดือน ก็ลาสิกขาบท เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓
ต่อมาพระจำปี เรืองศรี ได้รับหน้าที่เจ้าอาวาสได้ ๓ พรรษาก็ลาสิกขาไป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๘๖ และต่อมา มีพระพรรษา ๒ พรรษาดูแลวัดไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่อย่างใด จนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๘ ได้พระจิ๋วเป็นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ.๒๔๙๗ และได้ย้ายออกไป และก็ไม่มีใครได้รับแต่งตั้งอีกจนถึงปี ๒๕๑๒ ได้มีพระใย ธมฺมสาโร รักษาการแทนเจ้าอาวาส ต่อมาพระใย ธมฺมสาโร ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอธิการใย ธมฺมสาโร และได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดปากป่าตลอดมาและต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๖ พระอธิการใย พระอธิการใย ธมฺมสาโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศ จร.ชท เป็นพระครูพิพิธธรรมสาร (ใย ธมฺมสาโร ) ได้ปกครองดูแลวัดปากป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบันก็คงยังดำรงตำแหน่งอยู่วัดปากป่า

ลำดับเจ้าอาวาสวัดปากป่า
รูปที่ ๑ พระอธิการช่วง บุญเมื่อง พ.ศ.๒๔๔๐ ถึง พ.ศ.๒๔๕๖
รูปที่ ๒ พระอธิการรึก มนต์ประสิทธิ์ พ.ศ.๒๔๕๖ ถึง พ.ศ.๒๔๕๙
รูปที่ ๓ พระอธิการเครื่อง บุญเจริญ พ.ศ.๒๔๕๙ ถึง พ.ศ.๒๔๖๕
รูปที่ ๔ พระจำ รอดพ้น พ.ศ.๒๔๖๕ ถึง พ.ศ.๒๔๖๖
รูปที่ ๕ พระครูถม สำเร็จผล พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๓
รูปที่ ๖ พระจำปี เรืองศรี พ.ศ.๒๔๘๔ ถึง พ.ศ.๒๔๘๖
รูปที่ ๗ พระอธิการจิ๋ว อสฺสโม พ.ศ.๒๔๘๘ ถึง พ.ศ.๒๔๙๗
รูปที่ ๘ พระครูพิพิธธรรมสาร พ.ศ.๒๕๑๑ ถึง ปัจจุบันวัดปากป่า2

สถานที่ติดต่อวัดปากป่า
วัดปากป่า เลขที่ ๘๐ บ้านปากป่า ถนนสายบ้านเกาะ-มาบข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดปากป่า3
credit :  คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ