วัดตาขัน จังหวัดระยอง

วัดตาขัน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 22:04, ชม: 33 ครั้ง

วัดตาขัน

ประวัติความเป็นมาของวัดตาขัน
วัดตาขัน เป็นวัดประจำตำบลที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ผู้ริเริ่มตั้งฝ่ายฆราวาสไม่ปรากฏหลักฐาน ฝ่ายสงฆ์ที่นับว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งจริงจัง และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ ท่านพ่อตั้งหรือหลวงพ่อตั้งได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปกครองวัดอยู่หลายพรรษา จนมีบางท่านแทนที่จะเรียกชื่อว่าวัดตาขันกลับเรียกว่า วัดหลวงพ่อตั้ง แสดงว่าท่านเป็นพระภิกษุที่มีคนนับถือและเลื่อมใสมากองค์หนึ่ง วัดนี้จะสร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่นอนแต่มีท่านที่รู้น่าเชื่อถือยืนยันว่าได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๓ประมาณ ๑๑๕ ปีมาแล้ว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดตาขัน
รูปที่ ๑ พระอธิการตั้ง (หลวงพ่อตั้ง) พ.ศ. ๒๔๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๗
รูปที่ ๒ พระอธิการเชิญ โสริโย
รูปที่ ๓ พระอธิการหร่ามธนํโส
รูปที่ ๔ พระอธิการแจ่มเกสสโร
รูปที่ ๕ พระอธิการเจียม หอนรื่นวัดตาขัน
รูปที่ ๖ พระอธิการบุญ เชื้อวิเชียร
รูปที่ ๗ พระอธิการติด พลพิทักษ์
รูปที่ ๘ พระอธิการจือ
รูปที่ ๙ พระอธิการแจ่มจนฺทโซโต
รูปที่ ๑๐ พระอธิการสิน อร่ามศรี
รูปที่ ๑๑ พระอธิการเข้ม
รูปที่ ๑๒ พระครูเอม สุจิตตโต
รูปที่ ๑๓ พระภิกษุเซน อาจรักษา
รูปที่ ๑๔ พระภิกษุสิน ถาวโร
รูปที่ ๑๕ พระภิกษุเขียว จนฺทเทโว
รูปที่ ๑๖ พระภิกษุไพล จกฺกวโร
รูปที่ ๑๗ พระครูวิบูลภารกิตต์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึงปัจจุบันวัดตาขัน2

ตำแหน่งที่ตั้งวัดตาขัน
วัดตาขัน เลขที่ ๕๖ บ้านตาขัน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดตาขัน3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ