วัดดอนจันทร์ จังหวัดระยอง

วัดดอนจันทร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 21:59, ชม: 47 ครั้ง

วัดดอนจันทร์

ประวัติความเป็นมาวัดดอนจันทร์

วัดดอนจันทร์ เดิมในสมัยโบราณชาวชาวบ้านเรียกว่า วัดเนินจันทร์ เพราะเป็นเนินเตี้ยๆสภาพพื้นที่เป็นดินทรายละเอียดและมีไม้จันทร์หอมต้นใหญ่อยู่แถวที่บริเวณสร้างวัด ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดเนินจันทร์ ซึ่งเป็นที่ของ นายกรุด วิเชียรปักษา เนื้อที่ ๕0 ไร่ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑0 นายกรุด วิเชียรปักษาเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินให้เพื่อทำการสร้างวัดโดยมีประชาชนในท้องที่ได้ประชุมศึกษาหารือกันเพื่อจะทำการสร้างวัดเพราะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไกลจากวัดต่างๆมากประชาชนจะไปทำบุญก็ไม่สะดวกเพราะในสมัยก่อนนั้นไม่มีรถและถนนหนทางก็ไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้ ต่างคนก็คิดเห็นความบากจึงตกลงกันสร้างวัดในระยะเริ่มแรกสร้างเป็นกุฎีหลังเล็กๆขึ้นหนึ่งหลังพอเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ และได้อาราธนาพระภิกษุมาจากวัดต่างๆรวมทั้งหมด ๗ รูป ด้วยกันมาจำพรรษาที่พักสงฆ์ดอนจันทร์นี้ ต่อมาประชาชนท้องถิ่นเห็นชอบเกิดความศรัทธา จึงพร้อมใจกันสร้างกุฎีขึ้นอีก ๑ หลัง และศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ในปีต่อมา นายกรุด วิเชียรปักษา ได้จัดการทำเรื่องขออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตยกให้เป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดดอนจันทร์ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๒
เมื่อเป็นวัดถูกต้องตามระเบียบของทางการแล้ว พระทองสุก ลทฺธเมโธ ได้รับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อพ.ศ.๒๕๓๑ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาถึงพ.ศ.๒๕๑๘พระอธิการ ทองสุข ลทฺธเมโธ ย้ายจากวัดดอนจันทร์ไป ต่อมามีพระนคร ปญฺญาธร ได้รับการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ ได้ดำรงตำแห่นงเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระอธิการนคร ปญฺญาธโร ได้ย้ายออกจากวัดดอนจันทร์ไปอยู่วัดหงายกรอง นับจากนั้นที่วัดดอนจันทร์ไม่มีพระเลยสักรูปเดียวพระครูสถิตธรรมโกศล เจ้าคณะตำบลบางบุตร – หนองบัว และเจ้าอาวาสวัดหวายกรอง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับวัดดอนจันทร์เห็นเหตุการณ์ว่าเมื่อเป็นวัดแล้วไม่มีพระสงฆ์อยู่คงไม่ดีไม่งามพระครูสถิตธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดหวายกรางจึงจัดให้พระสงฆ์ ในวัดของตนให้มาอยู่ที่วัดดอนจันทร์แห่งนี้ ๕ รูปเพื่ออยู่เฝ้าวัด และรักษาผลประโยชน์ของวัด อยู่ต่อมาพอถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ทางไวยาวัจกรพร้อมด้วยกรรมการวัดดอนจันทร์ได้ไปอาราธนา พระเครื่อง ทีปธมฺโม จากวัดหวายกรองมาเป็นหัวหน้าสงฆ์จำพรรษาที่วัดดอนจันทร์แห่งนี้ พอเข้าพรรษาได้ประมาณ ๑ เดือน พระครูถาวรคุณวัฒน์เจ้าคณะตำบลหนองละลอก เขต ๑ ได้มาแต่งตั้งพระเครื่อง ทีปธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ อยู่มาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๐ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันวัดดอนจันทร์

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์
รูปที่ ๑ พระบุญช่วย พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕
รูปที่ ๒ พระเทียน เขมจาโร พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
รูปที่ ๓ พระหยั่น พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๒
รูปที่ ๔ พระครูวรกิจวิจารณ์ (ประเสริฐ อนาลโย ) พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
รูปที่ ๕ พระอธิการสว่าง สุเมธโส พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕
รูปที่ ๖ พระครูวรกิตติ์พิพัฒน์ ( หัตถ์ กิตฺติทินฺโน ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
รูปที่ ๗ พระใบฎีกาจุฬา อุฬาโร พ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบันวัดดอนจันทร์2

ตำแหน่งที่ตั้งวัดดอนจันทร์
วัดดอนจันทร์ บ้านดอนจันทร์ หมู่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดดอนจันทร์3
credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ