วัดเชิงเนินสุทธาวาส จังหวัดระยอง

วัดเชิงเนินสุทธาวาส จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 21:46, ชม: 23 ครั้ง

วัดเชิงเนินสุทธาวาส

ประวัติความเป็นมาของวัดเชิงเนินสุทธาวาส
วัดเชิงเนินสุทธาวาส ก่อสร้างขึ้นในหมู่บ้านตีนเนิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขณะนั้นมีบ้านเรือนราษฎรประมาณ ๒๕ หลังคาเรือน การก่อสร้างในสมัยแรก ๆ นั้นเป็นที่พักสงฆ์ และนิมนต์หลวงพ่อวงค์เจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายให้มาจำพรรษา ณ ที่พักสงฆ์แห่งนี้เพื่อให้ชาวบ้านไดทำบุญในวันพระ ต่อมาเมื่อ เศรษฐกิจในหมู่บ้านเกิดฝืดเคืองมาก ฝนแล้งอดอยากมากขึ้น จนในที่สุดก็ต้องนิมนต์หลวงพ่อวงค์กลับมาจำพรรษา ณ วัดบ้านค่ายตามเดิม ในระยะนั้นจึงทำให้ที่พักสงฆ์ในหมู่บ้านตีนเนินขาดพระสงฆ์จำพรรษาจนกลายเป็นที่พักสงฆ์สร้างไว้ร้างหลายปี ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นในหมู่บ้าน มีบ้านเรือนราษฎรเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยนายตี๋ นางขีด ศิริสวัสดิ์ เจ้าของที่ดินที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ได้ยืนความจำนงกับคณะกรรมการขอบริจาคที่ดิน เพื่อทำการก่อสร้างวัด จำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน และนายต่าง นางผ่อง หาดแก้ว บริจาคอีก ๑ ไร่ รวมเป็น ๘ไร่ ๒ งาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นายนิน สว่างแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ ๕ ตำบลหนองละลอก พร้อมคณะกรรมการได้นำเรื่องการขออนุญาตสร้างวัด เข้าขออนุญาตต่อทางราชการและได้รับอนุญาตให้สร้างในปีนั้น โดยมีชื่อว่า วัดเชิงเนินสุทธาวาส ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ทางคณะกรรมการวัดได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถขนาดกว้าง ๖ เมคร ยาว๑๕ เมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และไดทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๙
ในปลายปีเดียวกันนี้ ชาวบ้านตีนเนินพร้อมคณะกรรมการวัดเชิงเนินสุทธาวาสได้ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า วัดเดิมได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สร้างด้วยไม้มีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก ยากแก่การบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มให้คงทนถาวรอยู่ได้นานจึงทำการรื้อถอนกุฎีหลังเก่า เพื่อจะทำการก่อสร้างขึ้นแทนการซ่อมบำรุงรักษากุฎี ต่อจากนั้นคณะกรรมการได้ทำการวางฐานกุฎีหลังใหม่ โดยสร้างเป็นหลังเดี่ยวไม่มีใต้ถุน มีโรงครัว ห้องน้ำ และหอสวดมนต์อยู่ภายในอาคารเดียวกันทั้งหมด มีความกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร การก่อสร้างเสร็จเมื่อภายในปีนั้น และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ คณะกรรมการวัดได้ร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาอีก ๑ หลัง มีขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร การบริหารและการปกครองของวัดนี้ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา มีพระบุญช่วย เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๖ มีพระเทียน เขมจาโร วัดบ้านค่ายเป็นหัวหน้า ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีพระหยั่น รักษาการแทนเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มี พระประเสริฐ อนาลโย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงเนินสุทธาวาสเป็นรูปแรก ได้นามว่า พระอธิการประเสริฐ อนาลโย จึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโทที่พระครูวรกิจวิจารณ์ ดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มรณภาพลง ต่อมาจึงได้แต่งตั้ง พระสว่าง สุเมธโส เป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงเนินสุทธาวาสในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๕ และได้ลาออก แล้วทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง พระหัตถ์ กิตฺติทินฺโน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเนินสุทธาวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงได้ลาออกจากเจ้าอาวาสโดยมีสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโทที่พระครูวรกิตติ์พิพัฒน์ จากนั้คณะสงฆ์ได้ได้ขอตัวพระใบฎีกาจุฬา อุฬาโร จากวัดละหารไร่มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ปัจจุบันวัดเชิงเนินสุทธาวาส

ตำแหน่งที่ตั้งวัดเชิงเนินสุทธาวาส
วัดเชิงเนินสุทธาวาส เลขที่ ๓๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านตีนเนิน ถนนหนองสะพาน – ละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัดเชิงเนินสุทธาวาส2

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเชิงเนินสุทธาวาส
รูปที่ ๑ พระบุญช่วย พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕
รูปที่ ๒ พระเทียน เขมจาโร พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
รูปที่ ๓ พระหยั่น พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๒
รูปที่ ๔ พระครูวรกิจวิจารณ์ (ประเสริฐ อนาลโย ) พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
รูปที่ ๕ พระอธิการสว่าง สุเมธโส พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕
รูปที่ ๖ พระครูวรกิตติ์พิพัฒน์ ( หัตถ์ กิตฺติทินฺโน ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
รูปที่ ๗ พระใบฎีกาจุฬา อุฬาโร พ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบัน

วัดเชิงเนินสุทธาวาส3

 

credit : คณะสงฆ์บ้านค่าย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ