วัดกระบกขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

วัดกระบกขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 15:58, ชม: 38 ครั้ง

วัดกระบกขึ้นผึ้ง

ชื่อโดยทางราชการ “วัดกระบกขึ้นผึ้ง” ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดใหม่ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านค่าย-ชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาค ๑๓
ตำแหน่งที่ตั้งวัด เลขที่ ๐๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ น.ส.๓ ก เลขที่ ๖๑๗ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ยาว ๑๗๔ เมตร จด คลองสาธารณประโยชน์
ทิศใต้ ยาว ๑๘๐ เมตร จด คูน้ำสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ยาว ๑๕๐ เมตร จด ถนนวัดใหม่ – สามแยกบางบุตร
ทิศตะวันตก ยาว ๑๔๐ เมตร จด ที่ดินนายแย้ม เวทวงษ์, นายประยูร บุญขันธ์
ที่ธรณีสงฆ์ มี ๖ แปลง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๓ ไร่ ๗๗ ตารางวา คือ
แปลงที่ ๑ ที่ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีจำนวนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ ๑๒๔๑๖
แปลงที่ ๒ ที่ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ ๑๒๔๔๓
แปลงที่ ๓ ที่ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีจำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ ๑๒๕๖๑
แปลงที่ ๔ ที่ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีจำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๐ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ ๑๙๒๔๔
แปลงที่ ๕ ที่ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีจำนวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๔๗ ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ ๖๓๕๕
แปลงที่ ๖ ที่ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดเลขที่ ๑๒๔๙๓วัดกระบกขึ้นผึ้ง

หลักฐานการตั้งวัดวัดกระบกขึ้นผึ้ง
๑.ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๘
๒.ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อที่กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒

ประวัติความเป็นมาของวัดวัดกระบกขึ้นผึ้ง
วัดกระบกขึ้นผึ้ง ตั้งอยู่ถนนสายไผ่ล้อม–บึงต้นชัน (ตรงกับก.ม. ที่ ๑) เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๓๘ ได้มีนายเกริ่น บุญสม กับนายเมื่อง มิ่งแม้น และชาวบ้านในละแวกนั้นได้พร้อมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นในเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา ชื่อวัดชัยพฤกษ์ภุมมาธาราม และได้นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา ในระหว่าง ๑๐ ปีแรก มีชื่อพระปรากฎอยู่ ๓ รูป สาเหตุที่ตั้งชื่อวัดว่า วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นกระบกอยู่เป็นจำนวนมาก และมีผึ้งอาศัยอยู่เป็นประจำมีคนมาขึ้นต้นกระบกเพื่อเอารวงผึ้งหรือน้ำหวานของผึ้งไปใช้ประโยชน์ ประชาชนทั้งหลายจึงพากันเรียกว่า ต้นกระบกที่คนขึ้นตีผึ้ง ต่อมากลายเป็น “ชื่อวัดกระบกขึ้นผึ้ง” จนถึงปัจจุบัน เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๘ ชาวบ้านได้นิมนต์พระทาบ ฉายาว่า “บุญฺเมื่อง” ภายหลังเปลี่ยนฉายาเป็น “นครปุญฺโญ” จากวัดนาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มาเป็นเจ้าอาวาสวัดกระบกขึ้นผึ้ง ต่อมาได้รับหน้าที่เป็นเจ้าคณะแขวงปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางบุตร และในปีพ.ศ. ๒๔๙๑ ได้รับสมณศักดิ์เป็น “พระครูอรรถโกศล” เจ้าอาวาสวัดกระบกขึ้นผึ้ง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงปู่ทาบ นครปุญฺโญ“ หลวงปู่ทาบได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อเวลา ๐๒.๕๕ น. ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเส็ง ณ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รวมอายุได้ ๘๙ ปี ๑๐ เดือน ๓ วัน พรรษา ๖๗ พรรษา ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๐๙ พระรอง สิริจันฺโท รักษาการแทนเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้ลาสิกขาบท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ชาวบ้านวัดกระบกขึ้นผึ้งได้นิมนต์ พระเกษียร มนุญฺโญ สังกัดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกระบกขึ้นผึ้ง และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกระบกขึ้นผึ้ง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูมนูญสาธุกิจ ชั้นโท ต่อมาวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ปกครองคณะสงฆ์วัดกระบกขึ้นผึ้ง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปูชนียวัตถุวัดกระบกขึ้นผึ้ง
๑.พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔
๒.พระประธานในศาลาการเปรียญ หน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐
๓.พระโมคคัลลาน์-สารีบุตร ศาลาการเปรียญ นั่ง สูง ๒๕ นิ้ว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔
๔.พระโมคคัลลาน์-สารีบุตร ในอุโบสถ สูง ๔๙ นิ้ว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕
๕.พระพุทธรูปปางประธานพร หน้าตัก ๓๕ นิ้ว ปางมาวิชัย หน้าตัก ๒๕ นิ้ว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างวัดกระบกขึ้นผึ้ง
๑.อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
๒.ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
๓.กุฎีเจ้าอาวาส จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ๒ ชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
๔.กุฎีสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
๕.กุฎีสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕วัดกระบกขึ้นผึ้ง2

การบริหารและการปกครองวัดกระบกขึ้นผึ้ง
ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระครูมนูญสาธุกิจ (เกษียร มนุญฺโญ) อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐ พรรษา วิทยฐานะเดิม ป. ๔ น.ธ. โท

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดกระบกขึ้นผึ้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รูปที่ ๑ พระแดง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๐
รูปที่ ๒ พระสิงห์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๔
รูปที่ ๓ พระอุ่ม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘
รูปที่ ๔ พระครูอรรถโกศล (หลวงพ่อทาบ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙
รูปที่ ๕ พระรอง สิริจันโท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๑
รูปที่ ๖ พระครูมนูญสาธุกิจ (เกษียร มนุญโญ) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
รูปที่ ๗ พระครูพิพัฒย์ชยาภรณ์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกระบกขึ้นผึ้ง โดยให้พระปิยาจาโร (พระสั่ง) เป็นผู้ดูแลวัด

ระเบียบการบริหารและการปกครองโดยรวมวัด
พระภิกษุ สามเณรที่บวชเข้ามาต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ และที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นโดยชอบธรรม ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยดี งานของหมู่คณะเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

การศึกษา
๑.โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึงปัจจุบัน
๒.โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงปัจจุบัน

การสาธารณสงเคราะห์
๑.ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประถมศึกษา
๒.ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่ติดต่อวัดกระบกขึ้นผึ้ง

ที่ตั้งวัดวัดกระบกขึ้นผึ้ง เลขที่ ๐๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

facebook : วัดกระบกขึ้นผึ้ง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ