วัดชากกอไผ่ จังหวัดระยอง

วัดชากกอไผ่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 12/10/2014, 0:08, ชม: 27 ครั้ง

วัดชากกอไผ่

ข้อมูลวัดชากกอไผ่
วัดชากกอไผ่ ตั้งอยู่หมู่ท่ี ๑ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีทั้งหมด ประมาณ ๑๗ ไร่ เป็นเนื้อท่ีของนายทัพ นางกรี มหาวิเชียร ท่ีถวายให้แก่ วัดชากกอไผ่ ใช้สำหรับสร้างเป็นท่ีพักสงฆ์ มีชื่อว่า สำนักทัพทิมธาราม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อผู้บริจาค ต่อมาพระอธิการกราด ซึ่งเป็นบุตรของ นายทัพ นางกรี มหาวิเชียร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดชากกอไผ่ เพราะเมื่อก่อนเป็นทุ่งหญ้ากว้าง ชาวบ้านเรียกว่าชากสำหรับเลี้ยงควาย แต่มีกอไผ่ขึ้นเต็มพื้นท่ี จึงเรียกว่า วัดชากกอไผ่ ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๔๑๕ ประกาศตั้งเป็นวัด วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๔๑๖ พระราชทานวิสุงคามสีมา วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘ ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๗ มีพระครูวิสิฐิสมานาการ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลชากบก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน

สถาที่ติดต่อวัดชากกอไผ่
วัดชากกอไผ่ ม. 1 ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120338200

338201

338202

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ