วัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง

วัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 17:31, ชม: 24 ครั้ง

วัดเนินเขาดิน

ประวัติวัดเนินเขาดิน
วัดเนินเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๓ บ้านเนินเขาดิน ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๑๕๙ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่นายสี ทิศใต้จดที่ดินนายสวน  ทิศตะวันออก จดที่นายจัด และคลองโพล้ ทิศตะวันตก จดที่นายผวนและนางฉัน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา อาคารเสนาประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ พร้อมพระอัครสาวก พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระพุทธประจำหอสวดมนต์ จำนวน ๔ องค์
วัดเนินเขาดิน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื่องจากสมัยนั้นชาวบ้านเนินเขาดินต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ซึ่งไม่สะดวกในการเดินทาง ชาวบ้านโดยการนำของนายก่วย คมสัน ผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด นายอ๊อด มุ่งต่อกิจ, นายปี ปกป้อง, นายอั๋น อรัญวาสี, นายเส็ง แซ่ซิ้ม จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ และตั้งชื่อว่าวัดเนินเขาดิน แต่ตั้งวัดได้เพียง ๒ ปี ก็ต้องย้ายจากที่เดิมมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน เพราะที่เดิมขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเป็นที่สูง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระสมุห์แอบ เจริญมี พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๙๐ รูปที่ ๒ พระอธิการพู ชาญด้วยกิจ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๖ รูปที่ ๓ พระอธิการเยาะ ประสมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๐๐ รูปที่ ๔ พระอธิการสิน ปธานราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ รูปที่ ๕ พระครูมั่น ฐิตจิตโต พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๒๔ รูปที่ ๖ พระใบฎีกาสมบรูณ์ สจจาสโก พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๔ รูปที่ ๗ พระใบฎีกาโสวงส์ สุทธญาโณ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ รูปที่ ๘ พระอธิการดาว เขมวีโร พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ รูปที่ ๙ พระครูพิมลจริยาภิรัต พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔วัดเนินเขาดิน

วัดเนินเขาดินมีเจ้าอาวาสปกครองตามลำดับดังนี้
๑. พระสมุห์แอบ เจริญมี พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐
๒. พระอธิการพู ชาญด้วยกิจ พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ.๒๔๙๖
๓. พระอธิการเยาะ ประสมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ถึง พ.ศ.๒๕๐๐
๔. พระอธิการสิ้น ปธานราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง พ.ศ.๒๕๐๖
๕. พระครูมั่น ฐิตจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
๖. พระใบฎีกาสมบูรณ์ สจฺจาสโภ พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๔
๗. พระครูใบฎีกาโสฬส สุทฺธิญาโณ พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
๘. พระบุญศรี วรญาโณ (ป.) (รก.)พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐
๙. พระอธิการดาว เขมวีโร พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐. พระครูพิมลจริยาภิรัต พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ปัจจุบันวัดเนินเขาดิน2

สถานที่ติดต่อวัดเนินเขาดิน
วัดเนินเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๓ บ้านเนินเขาดิน ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 086-1119090
อีเมล pimonjariyapirat@hotmail.co.th
Facebook : วัดเนินเขาดินวัดเนินเขาดิน3

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ