วัดหนองจระเข้ จังหวัดระยอง

วัดหนองจระเข้ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 16:08, ชม: 24 ครั้ง

วัดหนองจระเข้

ประวัติวัดหนองจระเข้
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดหนองจระเข้ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดหนองจระเข้ สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองสงฆ์ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาค ๑๓

ที่วัดหนองจระเข้และที่ธรณีสงฆ์
ที่ดินตั้งวัดมีเนื่อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา
ที่ธรณีสงฆ์ มี ๑๓ แปลง มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน ๘๑ ไร่ ๗ ตารางวา

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดหนองจระเข้
ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด ของวัดหนองจระเข้ เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณที่ใกล้เคียงทั่วไปเป็นทุ่งนา ในฤดูฝน มักเกิดอุปสรรคคือน้ำท่วมบ่อยครั้ง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำไหลมาจากลำคลองกระแสร์บน-สามย่าน ซึ่งคลองลำนี้อยู่ห่างจากที่ตั้งวัดทางทิศตะวันตกประมาณ ๕๐๐ เมตร ในอดีตระหว่างวัดกับแม่น้ำกระแสร์บน มีหนองน้ำใหญ่ ลึกพอสมควรน้ำไม่แห้งตลอดทั้งสามฤดู วัดจึงสร้างอุโบสถในหนองน้ำนี้ เพื่อเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์ หนองน้ำนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของวัด ในพื้นที่วัดการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นตลอดทั้งผลไม้ต่างๆ เป็นระยะห่างๆ พอที่จะนำยานพาหนะผ่านไปมาได้สะดวก เขตพื้นที่วัดทางใต้ปลูกไม้ประดู่และมะค่าแทนรั้ววัดตลอดแนว ทางทิศตะวันตกปลูกไม้ตะเคียนตลอดแนว ทางทิศเหนือปลูกยางนา ตะเคียน และกระถินณรงค์พอเป็นแนว

หลักฐานการตั้งวัดหนองจระเข้
ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ เนื้อที่กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตรและได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘วัดหนองจระเข้

ประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดหนองจระเข้
วัดหนองจระเข้ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๙ โดยมีผู้ใหญ่หน่า กับนายแส (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ริเริ่มพร้อมด้วยทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมใจกันสร้างเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล บริจาคทานรักษาศีลและฟังธรรมของสาธุชนในบริเวณใกล้เคียง โดยมีนายด้วง ภักดีงาม เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด ต่อมามีผู้ถวายเพิ่มอีก คือ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๔ นางเลี่ยน อุดมได้ถวายที่ดินทางทิศเหนือ กว้าง ๒๐ เมตรยาวตลอดแนว และประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๐ กำนันฉิ่ว รอบรู้ ได้ถวายที่ดินทางทิศตะวันออก กว้าง ๖ เมตร ยาวตลอดแนว และปี พ.ศ.๒๔๙๖ นางเลี่ยน อุดม ได้ถวายที่ดินทางทิศตะวันตกยาวตลอดแนว เนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ทั้งหมดรวมเป็นเนื้อที่แปลงเดียวกัน ปัจจุบันที่ตั้งวัดมีที่ดินเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา เมื่อสร้างเสร็จเป็นวัดแล้วชาวบ้านเรียกว่า “วัดหนองจระเข้” จากตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งวัด มีหนองน้ำกว้าง และลึกพอสมควร น้ำไม่ขาดตลอดทั้งสามฤดู ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของจระเข้ ด้วยเหตุนี้เมื่อสร้างเป็นวัดแล้ว ชาวบ้านจึงขนานนามว่า “วัดหนองจระเข้” เพราะยึดเอา “หนอง” กับ “จระเข้” เป็นสัญลักษณ์ การก่อสร้างวัดในครั้งแรก ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างเป็นกุฎีหลังเล็กพอเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรซึ่งในขณะนั้นมีพระอธิการสด (ไม่ทราบฉายา) เป็นเจ้าอาวาส (รูปแรก) พอมีหลักฐานยืนยันได้ว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๑ พระสุคุณคณาภรณ์ มาตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์มณฑลจันบุรี กล่าวว่า “เจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อ พระสด อายุ ๓๓ ปี พรรษา ๑๒ มีภิกษุ ๓ รูป ศิษย์วัด ๒ คน เรียนหนังสือประถม ก. กา. ต่อมามีการสับเปลี่ยนเจ้าอาวาสกันมาโดยลำดับ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ พระอาจารย์บุญเหลือ ยโสธโร (อุดม) เป็นเจ้าอาวาส ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ เครื่องอุปกรณ์สร้างด้วยไม้ และรื้อถอนไปเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ประมาณปีพ.ศ.๒๔๘๐ มีพระอธิการเพรียง (อุดม) เป็นเจ้าอาวาสได้พิจารณาเห็นว่า สถานที่ก่อสร้างวัดคับแคบไม่เหมาะสม เพราะอยู่ใกล้อุโบสถมากเกินไป จึงย้ายกุฎีจากที่เดิมไปทางทิศใต้ประมาณ ๖๐ เมตร การก่อสร้างพัฒนาวัดมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้น แต่ยังมิได้เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างเท่าใดนักเพราะเจ้าอาวาสแต่ละองค์ ท่านปกครองอยู่ไม่นาน และในระยะหลังได้มีการก่อสร้างถาวรวัตถุที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีความมั่นคงถาวรขึ้น ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของแต่ละสมัย ในสมัยที่พระครูโสรัจธรรมคุณ (เสงี่ยม สุขสว่าง) รักษาการแทนเจ้าอาวาสปี พ.ศ.๒๔๙๘ และเป็นเจ้าอาวาสปี พ.ศ.๒๕๐๑ ได้เริ่มทำการก่อสร้างหอสวดมนต์ต่อจากพระอธิการเพรียง (อุดม) ที่ได้หล่อเสาไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ ต่อมาได้สร้างโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและได้รื้อถอนไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างศาลาการเปรียญ สร้างศาลาโรงฉัน สร้างโรงครัว สร้างห้องน้ำ สร้างถังประปา เป็นผู้ริเริ่มตัดถนนเข้าวัด และเขื่อนบ้านหนองกันเกรา และสายอู่ทอง – หนองแหวน ตลอดทั้งเป็นผู้ริเริ่มจัดหาทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ด้วย และท่านได้ลาสิกขาบท วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร สุทธิสถิตย์) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ทำการรื้อถอนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดลงมาก และได้สร้างอุโบสถจำลองหลังใหม่แทน และได้ปรับปรุงตกแต่งทาสีฝ้าเพดานภายในวัดใหม่ทั้งหมด และได้ถมดินปรับพื้นที่ใหม่ทั่วบริเวณวัด และเพิ่มเติมโรงครัว สร้างโรงเก็บไม้ พ.ศ.๒๕๒๙ สร้างห้องน้ำ ๖ ห้องกว้าง ๓.๘๔ เมตรยาว ๑๐.๒๐ เมตร ปี พ.ศ.๒๕๓๖ สร้างห้องน้ำ ๗ ห้อง กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๑.๔๐ เมตร ปี พ.ศ.๒๕๓๗ สร้างห้องน้ำ ๑๐ ห้อง กว้าง ๓.๗๐ เมตรยาว ๑๓.๖๐ เมตร ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ได้เริ่มทำการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ต่อจากเดิมที่พระครูโสรัจธรรมคุณริเริ่ม โดยอยู่ในความอุปถัมป์ของ พระครูสุทธิวัตรสุนทร (หลวงพ่อบุญ) วัดบ้านนา และท่านได้เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยมีพลตำรวจโทบันเทิง กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้ประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

การบริหารและการปกครองวัดหนองจระเข้
ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร สุทธิสถิตย์) อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๓๒ วิทยฐานะเดิมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ น.ธ.เอกวัดหนองจระเข้2

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้

รูปที่ ๑ พระอธิการสด พ.ศ.๒๔๓๙ ถึง พ.ศ.๒๔๔๒
รูปที่ ๒ พระแอ่ม สัตย์ซื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ ถึง พ.ศ.๒๔๔๓
รูปที่ ๓ พระอธิการยม สุพรรณวงศ์ พ.ศ.๒๔๔๓ ถึง พ.ศ.๒๔๖๖
รูปที่ ๔ พระรักษ์ หิรัญรักษ์ พ.ศ.๒๔๖๖ ถึง พ.ศ.๒๔๖๗
รูปที่ ๕ พระปราย เย็นสุข พ.ศ.๒๔๖๗ ถึง พ.ศ.๒๔๖๘
รูปที่ ๖ พระมัน ภักดีงาม พ.ศ.๒๔๖๘ ถึง พ.ศ.๒๔๖๙
รูปที่ ๗ พระสิน พ.ศ.๒๔๖๙ ถึง พ.ศ.๒๔๗๓
รูปที่ ๘ พระเอียง เย็นสุข พ.ศ.๒๔๗๓ ถึง พ.ศ.๒๔๗๔
รูปที่ ๙ พระเหลือ อุดม พ.ศ.๒๔๗๔ ถึง พ.ศ.๒๔๗๗
รูปที่ ๑๐ พระอธิการเพรียง อุดม พ.ศ.๒๔๗๗ ถึง พ.ศ.๒๔๘๓
รูปที่ ๑๑ พระสมโภชน์ พ.ศ.๒๔๘๓ ถึง พ.ศ.๒๔๘๕
รูปที่ ๑๒ พระมหาพูล (ป.ธ.๓) พ.ศ.๒๔๘๕ ถึง พ.ศ.๒๔๘๗
รูปที่ ๑๓ พระพรัต สุพรรณวงศ์ พ.ศ.๒๔๘๗ ถึง พ.ศ.๒๔๙๐
รูปที่ ๑๔ พระยอด สุทธิสถิตย์ พ.ศ.๒๔๙๐ ถึง พ.ศ.๒๔๙๒
รูปที่ ๑๕ พระสาย สุขสนาน พ.ศ.๒๔๙๒ ถึง พ.ศ.๒๔๙๓
รูปที่ ๑๖ พระครูสุทธิวัตรสุนทร (หลวงพ่อบุญ) พ.ศ.๒๔๙๓ ถึง พ.ศ.๒๔๙๕
รูปที่ ๑๗ พระอธิการบุญเหลือ ยโสธโร พ.ศ.๒๔๙๕ ถึง พ.ศ.๒๔๙๘
รูปที่ ๑๘ พระครูโสรัจธรรมคุณ (เสงี่ยม ธมฺมโฆสโก) พ.ศ.๒๔๙๘ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔
รูปที่ ๑๙ พระครูสุนทรวรวัฒน์ (อุดร วรธมฺโม) พ.ศ.๒๕๒๔ ถึง ปัจจุบันวัดหนองจระเข้3

สถานที่ติดต่อวัดหนองจระเข้
เลขที่ ๔๘ บ้านหนองจระเข้ ถนนบ้านนา – หนองกันเกรา หมู่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
website : วัดหนองจระเข้
Facebook :วัดหนองจระเข้ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ