วัดเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

วัดเนินฆ้อ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:59, ชม: 38 ครั้ง

วัดเนินฆ้อ

ประวัติวัดเนินฆ้อ
วัดเนินฆ้อมีชื่อเดิมว่า “วัดหว่างคีรีคงคา” เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างประมาณ 100 ปีเศษ ตั้งอยู่ระหว่าง เนินสูงกับลำคลอง มีบ้านเรือนประชาชนอยู่โดยรอบ ๆ วัด บริเวณหมู่บ้านมีต้นค้อขึ้นปรากฏให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นพยาน เข้าใจว่าเอาเนินกับต้นค้อนี้มารวมกันเป็นชื่อหมู่บ้าน “เนินฆ้อ” วัดเนินฆ้อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนสร้าง โยกย้ายมาอยู่ในปัจจุบันเมื่อใด เป็นเพียงสันนิษฐานกันว่าเหตุที่ย้าย เพราะต้องการอยู่ใกล้กับลำคลองเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและเพื่อใช้น้ำบริโภค ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดให้ตรงกับชื่อของหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อว่า “วัดเนินฆ้อ” และมีเจ้าอาวาส ปกครองสืบเนื่องกันมา สร้างบ้างบูรณะปฏิสังขรณ์บ้างตามลำดับจนถึงปัจจุบันประเภทศาสนสถาน เป็นวัดในพุทธศาสนา ชื่อวัดเนินฆ้อ สังกัดมหานิกาย ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2492 วัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ – งาน- ตารางวา วัดเนินฆ้อได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 200 คน จำนวนประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวัน ปกติ 50 คน รายละเอียดศาสนสถานประเภทวัด ประเภทวัด วัดราษฎร์ วัดเนินฆ้อเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีแล้ว ข้อมูลด้านบุคลากรในวัด • ชื่อเจ้าอาวาส พระครูไพศาษสุตคุณ (มรณะภาพแล้ว ) • ชื่อไวยาวัจกร ชื่อนายสำราญ โพธิประเสิรฐ • ข้อมูลบุคลากรด้านพุทธศาสนา พระภิกษุในพรรษา 6 รูป พระภิกษุนอกพรรษา 4 รูป สามเณรในพรรษา 1 รูป สามเณรนอกพรรษา – รูป แม่ชีในพรรษา – คน ศิษย์วัดในพรรษา 1 คน ศิษย์วัดนอกพรรษา 1 คน • ข้อมูลบุคลากร / หน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศ 1 รูป ข้อมูลกิจกรรมทางศาสนา • ข้อมูลพุทธมามกะ นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ – คน ประชาชนที่เข้าร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 50 คน • เคยมีโรงเรียนในวัด จำนวน 1 โรงเรียน แต่เนื่องจากมีเด็กนักเรียนน้อยจึงได้ถูกยุบไปวัดเนินฆ้อ

สถานที่ติดต่อวัดเนินฆ้อ
วัดเนินฆ้อ ม. 3 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110วัดเนินฆ้อ2

วัดเนินฆ้อ3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ