วัดคลองตากวา จังหวัดระยอง

วัดคลองตากวา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:23, ชม: 28 ครั้ง

วัดคลองตากวา

ข้อมูลวัดคลองตากวา
วัดคลองตากวา เป็นชื่อทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดเขาเทพนิมิต เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.ชากพง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 10 พ.ค. พ.ศ. 2528 ได้ประกาศเป็นวัด เมื่อ 31 มี.ค. 2529 บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่เชิงเขาเนินจันทร์ สภาพแวดล้อมภายในวัดเป็นป่าไม้ พื้นที่ดินลูกรัง ปรับดินเป็นสองชั้นลดหลั่นกันไปปลูกเป็นป่า รอบๆ บริเวณวัดมีสวนผลไม้ สวนยางพาราและป่าเบญจพรรณ มีถนนตัดผ่านหน้าวัดคือ ถนนสาย วัดสันติวัน-สมอโพรง ประวัติความเป็นมา วัดคลองตากวา เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2513-2514 โดยพระจากวัดสมอโพรง นายตึ๋ง นางเทียน บุญส่งเสริม ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด เริ่มแรกเรียกชื่อว่าวัดเขาพรหมจรรย์ ให้พ้องกับเขาเนินจันทร์ ต่อมา มี พระสายบัว ที่เป็นคนพื้นบ้านมาบวช ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้าง ศาลา กุฎี หอสวดมนต์ ต่อมาได้ลาสิกขาไป พระบุญช่วย จารุธมโม ได้บูรณปฏิสังขรณ์ต่อ ปี พ.ศ. 2525 มีประชาชนถวายที่ดินเพิ่มอีก แล้วเรียกชื่อว่า วัดเทพนิมิต และได้ ตั้งชื่อใหม่โดยพระครูไพบูล วิริยคุณ ชื่อวัดสามัคคีบรรพต แต่เมื่อขออนุญาตสร้างวัดทางการได้ขอให้ใช้ชื่อให้สอดคล้องกับ ชื่อหมู่บ้าน จึงได้ชื่อว่า “วัดคลองตากวา”จนทุกวันนี้ สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ อุโบสถ 1หลัง ศาลาการเปรียญ1หลัง กว้าง 15เมตร ยาว 28เมตร หอสวดมนต์ 1หลัง กว้าง 15เมตร ยาว 28เมตร กุฎีเจ้าอาวาส 1หลัง กว้าง 9เมตร ยาว 12 เมตร กุฎีที่พักสงฆ์ 4หลัง ปัจจุบันมี พระอธิการวิรัตน์ อติวีโร เป็นเจ้าอาวาสวัด (26 ก.ย.2546-ปัจจุบัน)วัดคลองตากวา

สถานที่ติดต่อวัดคลองตากวา
วัดคลองตากวา ม. 1 ตำบลชากโดน แกลง ระยอง 21110

วัดคลองตากวา2
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ